Aktuální informace:

02.02.2018

Další ročník specializovaného veletrhu For Pasiv 2018 začíná příští týden a my Vás srdečně zveme. Více ..

06.10.2017

Zveme Vás na stavební veletrh v Pardubicích, kde se budeme prezentovat. Volnou vstupenku najdete v odkazu. Více ..

07.09.2017

A jak vlastně stavíme? Více ..


Partneři:
Pasivní domy
s Českou spořitelnou

Česká spořitelna


Centrum pasivního domu  - Další partneři zde..

Diskuzní fórum, novinky:

Diskutujte s námi na témata ohledně našeho oboru. Vstupte zde ..


Anketa:
Co si myslíte o pasivních domech?
Pasivní dům je o něco dražší, ale vyplatí se
Proužek 25.4%
Pasivní dům nemusí být nutně drahý
Proužek 25.1%
Jiný než pasivní dům se nevyplatí stavět
Proužek 25.0%
Pasivní dům je drahý, nevyplatí se
Proužek 24.5%
Celkem hlasovalo: 319120

Rychlé kontakty:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.CENTRÁLA CHRUDIM:

Tovární 1112, Chrudim
Tel./fax: 469 622 448
Mobil: 777 176 014

nepivoda@nepivoda.czPOBOČKA OLOMOUC:

Mišákova 468/41, Olomouc
Mobil: 776 176 196

rajhel@nepivoda.cz

  - kompletní kontakty zde..
 

Diskuzní fórum - ASTING CZ


Vložte dotazSeznam témat


Olga Pospíšilová Vloženo: 22.01.2021 20:06
Otázka: Dobrý den, máme dům z medmaxu a venkovní fasáda nám popraskala po několika letech. Chceme opravit, ale bojíme se, že se to stane znovu. Zpracovali jsme klasicky perlinka s lepidlem, potom fasáda. Můžete poradit? Děkuji
AstingVloženo: 8.02.2021 07:47
Reakce: Dobrý den. Rádi bychom poradili, ale to bychom asi „vařili z vody“, protože bez detailního zhodnocení skutečného stavu nelze předpokládanou příčinu, tudíž i lék. Popraskání fasády může mít mnoho příčin. Nejčastěji je obecné nedodržení technologických postupů u fasády, dále klimatické podmínky, při kterých se jednotlivé procesy dělali. To samé platí obecně i pro samotné zdivo, základy… Nicméně po letech si konstrukce „sednou“. Dojde k dotvarování, sesednutí, smrštění… Předpoklad tedy je, že pokud se udělá nová fasáda technologicky správně, tak už by praskání hrozit nemělo..

Břetislav JarošVloženo: 25.08.2019 08:07
Otázka: Dobrý den mohu poprosit o postup z čeho a jak děláte stropy či u patrových domů. Podlahy?? Nikde jsem to nečetl ani nenarazil a zajímáme to je. To pěkně a hezké uvažuji o stavbě PD ale chtěl bych vědět všechno . Děkuji za odpověď

AlenkaVloženo: 2.11.2018 11:52
Otázka: Dobrý den tu https://www.levnekrby.cz/zajimavosti/krby-do-nizkoenergetickeho-domu-aneb-jak-setrime-za-vytapeni/ jsem narazila na clanek o biokrbech v pasivnich domech to to opravdu vytopi cely dum? dekuji

vladislav ŠplíchalVloženo: 22.02.2017 08:16
Otázka: dobrý den, zajímám se o systém medmex. Cht?l bych využít tento postup p?i p?ístavb? našeho domu. Bohužel nemohu nikde dohledat prodejce, tím myslím n?jaké stavebniny, které mi p?ímo nabídnout tento produkt, bez nutnosti prost?edníka. d?kuji za rada VŠ

Bohumil K.Vloženo: 18.01.2017 13:04
Otázka: Dobrý den, cht?l bych postavit pasivní d?m a zajímalo by m? jak je to s tím vytáp?ním, p?emejšlim zda nemá cenu uvažovat nad kamnama(n?co jako toto ). Jak je to se spot?ebou d?íví? Na kolik to cca vychází na zimní sezonu? A nwm jak je náro?ná následující údržba...

Milan VotrelVloženo: 10.09.2014 21:10
Otázka: Dobrý den, prosím o odpov?? na tento problém. Naše SVJ zadala architektovi vyhotovení projektu na opravu bytového domu. Nejv?tší problém je zde dost ?astá plíse? v bytech z?ejm? ze zvýšené vlhkosti ve zdivu a dále chceme ?ešit ?áste?ní zateplení termomítkou. Kontaktním zp?sobem /polystyrenem/ to není u nás, vzhledem k ?lenitosti a zp?sobu provedení rám? oken, z?ejm? možné. Architekt v projektové dokumentaci toto ?eší omítkou Izolith F a nát?rem Thermoshild. Nosné zdi jsou z plynosilikátu. Oslovili jsme 12 zhotovitel? a 10 nám zhotovení odmítlo. D?láme chybu? D?kuji za odpov??.
AstingVloženo: 11.09.2014 19:54
Reakce: Dobrý den, Nát?r v tenké vrstv? nikdy nem?že nahradit izola?ní vlastnosti klasického zateplovacího systému. Použití bych vid?l pouze v ojedin?lých a nezbytn? nutných p?ípadech. To, že Vám to v?tšina firem nechce provést, jen potvrzuje fakt , že se to takto d?lá v minimálním množství a oni s tím nemají zkušenosti = je to pracné a výsledek minimální. Moc nerozumím d?vodu „vzhledem k ?lenitosti a zp?sobu provedení rámu“, ale d?ležitým prvkem, který zmi?ujete je i vlhkost konstrukce. Pakliže n?kdo zatepluje, je to jen ?ást opat?ení v celkovém konceptu regenerace budov. Velmi se opomíjí ?ízené v?trání budov, které další nezbytn? nutnou sou?ástí, aby nedocházelo k poškozování konstrukce a vzniku plísní. M?j názor: zateplete klasicky a po?i?te si do každé bytové jednotky malou vzduchotechniku s rekuperací tepla. Investice se vyplatí!

AdamVloženo: 18.08.2014 23:25
Otázka: Dotaz 1 Rád bych pro stavbu pasivního domu využil stavební systém „KS-QUADRO“ a pro základovou desku „Základové desky Elegohouse“ s tepelnou izolací. Myslíte, že tato kombinace je vhodná pro svépomocnou výstavbu (?áste?n? dodavatelsky) a jaká je dle vás finan?ní náro?nost v porovnání s ostatními možnostmi. Dotaz 2 Rád bych si u vás nechal zpracovat projektovou dokumentaci na pasivní d?m. Zatím ale stále sháním vhodnou stavební parcelu. Je lepší nechat si projekt zpracovat, až když už budu mít konkrétní prostor, který se bude zastavovat nebo se dá projekt ud?lat v p?edstihu, tak aby na n?j byl dostatek ?asu a osazení dod?lat posléze. Zajímá m? to také z hlediska finan?ní náro?nosti (dodate?né zapracování zm?n dle pozemku vs vše zpracované až na konkrétní parcelu). Díky za odpov??.
AstingVloženo: 22.08.2014 12:54
Reakce: Dobrý den pane Lakvo. Vámi vybraná kombinace nosného zdiva KS-QUADRO“ a pro základovou desku „Základové desky Elegohouse“ je jedním z t?ch vhodných ?ešení. Dle našich zkušeností lze tyto technologie realizovat formou svépomocné výstavby. Co se týká finan?ní náro?nosti máte to ve výsledku v podstat? jedno, jakou technologii použijete. Ve výsledku to na t cenu pasivního domu nemá velký význam. Projekt je dobré za?ít zpracovávat až, když je pozemek pro výstavbu v?etn? všech regulativ? znám. Správné umíst?ní na pozemku je jedním z rozhodujících faktor? pro dosažení parametr? pasivního domu. Velice dobré by bylo samotný výb?r pozemku ve vazb? na vaše p?edstavy o dom? konzultovat s projektantem ješt? p?ed koupí pozemku, respektive hledat vhodný pozemek na základ? této konzultace. ?ešit projekt na slepo bez konkrétního pozemku a poté ?ešit zm?ny v návaznosti na konkrétní pozemek to je vyložen? špatný postup. To by se Vám pravd?podobn? hodn? podražilo a výsledek by nebyl ideální. V p?ípad? vašeho zájmu jsme p?ipraveni Váš zám?r s vámi konsultovat osobn?.

popovi?Vloženo: 12.05.2014 00:08
Otázka: musí se davat svisla hydroizolace do suterenu na vaš systém Popovi? 775384575
AstingVloženo: 16.05.2014 14:10
Reakce: Je pravdou, že EPS nebo neopor do jisté míry a po ur?itou omezenou dobu dokáže zabra?ovat prostupu vlhkosti. Nelze však na n?j spoléhat jako na vrstvu prostup zemní vlhkosti zcela eliminující. Další složka systému (betonové jádro), by p?i použití vhodných prost?edk? stavební chemie tuto hydroizola?ní schopnost zajistila. Vlastní zkušenost s tímto ?ešením nemáme. Doporu?ujeme standartní postup, tedy aplikace svislé hydroizolace, stejn? tak jako u jiných st?nových stavebních systém?.

Marie Jan?ováVloženo: 2.02.2014 10:00
Otázka: Jakou požární odolnost má st?na MEDMAX tl.450mm - Neopor 150mm, litá ŽB ?ást 150mm a Neopor? O jaký konstruk?ní systém se jedná??? je to DP1, DP2 nebo DP3??? Je nutná vyztužená omítka IZOLITH F o tl. 25mm. D?kuji za rychlou odpov??, s pozdravem M. Jan?ová
AstingVloženo: 14.02.2014 15:44
Reakce: Dobrý den. Z posudk? zadaných výrobcem Josef Dvo?ák Izopol u Pavus a.s. pro novostavby (Med, MedMax, MaxPlus)vyplývá, že: Aplikace omítky je možná z vn?jší i z vnit?ní strany. ... Omítka IZOLITH F o celkové tl. 25 mm je vyztužena ocelovým pletivem kotveným do nosné konstrukce obvodové st?ny druhu DP1 ... Požadovaná požární odolnost nosné obvodové konstrukce opat?ené EPS s omítkou IZOLITH F je: - REI 30 DP1 p?i vystavení normovému požáru p?sobícímu z vnit?ní strany podle ?SN EN 1363-1; - REI ef 30 DP1 p?i vystavení normovému požáru p?sobícímu z vn?jší strany podle CŠN SN 1363-2 Toto ?íká posudek. Snad Vám bude naše odpov?? sta?it.

Hana DostálováVloženo: 22.09.2011 17:51
Otázka: Dobrý den, nemohu nikde vyhledat jakékoli podložené informace o požární odolnosti st?n ze systému Maxplus. Touto cestou Vás žádám o jakékoli informace o vlastnostech t?chto výrobk?, pokud je máte k dispozici. Za poskytnuté informace bych Vám byla nesmírn? vd??ná. S pozdravem Hana Dostálová
AstingVloženo: 30.09.2011 07:53
Reakce: Dobrý den, veškeré certifikáty najdete v e-mailu.

Martin Ku?eraVloženo: 9.03.2011 12:06
Otázka: Dobrý den.Uvažuji o stavb? nízkoenergetického domu a líbí se mi systém medmax.Nechá se postavit d?m s obvodovým zdivem z medmaxu 350 N-(jestli 350ka st?í) a p?í?ky z ytongu(kvuli ?áste?né akumulaci)za stejnou cenu jako klasický zd?ný se zateplenou fasádou?Jelikož nejsem upln? d?ev?nej,tak u obou systém? bych si cht?l hodn? prací ud?lat svépomocí. Je možné Vaši firmu nebo systém medmax obecn? vid?t na n?jaké výstav? a konzultovat tuto stavbu?Otázek je strašn? moc :-) d?kuji Martin Ku?era
AstingVloženo: 9.03.2011 12:10
Reakce: ...Pokra?ování odpov?di... 3) Cena – je ur?it? srovnatelná. Pro srovnání lze použít srovnávací ceník / asting.cz / stavební systémy / ceníky. Pop?. se spojit s Danielem Plíškem, plisek@nepivoda.cz, +420 469 622 448 3) Výstava – nejbližší je Stavotech Olomouc 17.-19.3. Jinak je možno p?ímo v kancelá?i v Olomouci nebo v Chrudimi. T?šíme se :) Tomáš Podešva

Martin Ku?eraVloženo: 9.03.2011 12:06
Otázka: Dobrý den.Uvažuji o stavb? nízkoenergetického domu a líbí se mi systém medmax.Nechá se postavit d?m s obvodovým zdivem z medmaxu 350 N-(jestli 350ka st?í) a p?í?ky z ytongu(kvuli ?áste?né akumulaci)za stejnou cenu jako klasický zd?ný se zateplenou fasádou?Jelikož nejsem upln? d?ev?nej,tak u obou systém? bych si cht?l hodn? prací ud?lat svépomocí. Je možné Vaši firmu nebo systém medmax obecn? vid?t na n?jaké výstav? a konzultovat tuto stavbu?Otázek je strašn? moc :-) d?kuji Martin Ku?era
AstingVloženo: 9.03.2011 12:09
Reakce: ...Pokra?ování odpov?di... 2) K akumulaci u vnit?ních konstrukcí. Ytong jako „light“ materiál nemá využitelné akumula?ní schopnosti. Pro porovnání uvedu p?í?ky tl. 100 mm a plochy 100 m2 z r?zných materiál? a jejich tepelnou kapacitu. Za?nu od materiál? které akumulují nejlépe až po ten který neakumuluje skoro v?bec. Beton 25 MJ/K, cihla plná pálená 16,2 MJ/K, Ytong 4 MJ/K, minerální vata 0,25 MJ/K. Jde vid?t že Ytong je hodn? blízko minimální akumulaci. Ytong bych tedy používal tam kde je jeho síla (lehký materiál, snadné drážky a prostupy, snadné opracování atd.). Pro akumulaci u p?í?ek je vhodn?jší využít jiných materiál? - cihly plné pálené, vápenopískové cihly apod. To vše se týká vnit?ních konstrukcí. U obvodových st?n a v nich použitých materiál? je ješt? (krom? tepelné kapacity) dobré sledovat teplotní útlum a fázový posun teplotního kmitu této konstrukce. (to má vliv na tepelnou stabilitu místností v letním období a zimním období, apod)

Martin Ku?eraVloženo: 8.03.2011 18:19
Otázka: Dobrý den.Uvažuji o stavb? nízkoenergetického domu a líbí se mi systém medmax.Nechá se postavit d?m s obvodovým zdivem z medmaxu 350 N-(jestli 350ka st?í) a p?í?ky z ytongu(kvuli ?áste?né akumulaci)za stejnou cenu jako klasický zd?ný se zateplenou fasádou?Jelikož nejsem upln? d?ev?nej,tak u obou systém? bych si cht?l hodn? prací ud?lat svépomocí. Je možné Vaši firmu nebo systém medmax obecn? vid?t na n?jaké výstav? a konzultovat tuto stavbu?Otázek je strašn? moc :-) d?kuji Martin Ku?era
AstingVloženo: 9.03.2011 12:07
Reakce: Dobrý den, 1) Medmax (nebo maxplus) 350N, tedy celkov? 200 mm izolace st?ny, by m?lo být pro nízkoenergetický d?m pravd?podobn? dosta?ující, pravd?podobn? ?íkám proto, že st?na je pouze jedna ?ást z toho co ovliv?uje energetické nároky domu. Energetickou náro?nost objektu jako celku ovliv?ují ješt? další faktory (okna, tvar domu, st?echa, podlaha na terénu, apod). Vše je pot?eba odladit energetickými výpo?ty. ...Pokra?ování odpov?di naho?e...

Michal Bedná?Vloženo: 17.02.2011 11:19
Otázka: Dobrý den,chci se zeptat jaké doporu?ejete omítky ve vašich domech a v jakých vrstvách.Ne sádrokarton.D?kuji za odpov??.
AstingVloženo: 22.02.2011 10:48
Reakce: Dobrý den, nej?ast?ji používanou omítkou je tenkovrstvá s vyztužením pomocí perlinky. Vn?jší povrchová úprava - šlecht?ná omítka (rýhovaná, zatíraná, apod). Vnit?ní povrchová úprava štuk + malba. Možné jsou samoz?ejm? i další druhy omítek a povrchových úprav. (SDK obklad, keramické obklady, d?ev?né obklady, sádrové omítky, hlin?né omítky, atd.). Upozor?uji jen, že pokud se jedná o pasivní d?m, omítka plní mimo jiné i vzduchot?snící funkci, proto je t?eba ji realizovat s ohledem na tuto funkci. Tzn. zam??it se na detaily a hlavn? styky s ostatními navazujícími konstrukcemi (okna, dve?e, podlahu, vzduchot?snící vrstvu podkroví-parozábranu, instalace, apod.) a tyto realizovat vzduchot?sn?. V p?ípad? zvýšeného požadavku na požární odolnost konstrukce aplikujeme protipožární omítku IZOLITH F. Tomáš Podešva

Radek Novotný Vloženo: 9.02.2011 20:57
Otázka: Dobrý den , zaujal m? systém med-max. Cht?l jsem se Vás zeptat jak je to se zabudovanou vlhkostí ve tvárnicích , když beton vyliji p?ímo do tvárnic prakticky najednou. Kam vlhkost odchází a jestli mi styrodur neabsorbuje vlhkost z betonu. Když již v hotovém domu zatopím , nebude mi to d?lat problémy? Jinak se mi systém velice líbí. D?kuji Novotný
AstingVloženo: 15.02.2011 15:03
Reakce: Dobrý den, K Vašemu dotazu. Zabudovaná vlhkost: tém?? veškerou vlhkost (vodu) spot?ebuje beton pro svou hydrataci, p?ípadný zbytek vlhkosti se bez problém? odpa?í v pr?b?hu realizace stavby. V p?ípad? rychlého pr?b?hu stavby a nebo p?i provád?ní stavby t?sn? p?ed zimou se nabízí možnost do betonu ztraceného bedn?ní p?idat plastifikátory jež eliminují množství zám?sové vody. Veškerá voda je v tomto p?ípad? spot?ebována k hydrataci. Ovšem v?tším úskalím než vlhkost betonu jsou vlhkosti ostatních materiál?, které se aplikují až t?sn? p?ed dokon?ením stavby – nap?. podlahy (pot?ry, anhydrity, apod.) a omítky – tedy mokré technologické procesy dokon?ovacích prací. Zde je t?eba dbát na správné technologické postupy, technologické pauzy, klimatické vlivy a p?ijímat taková opat?ení, která zaru?í správné fungování stavby v režimu pro jaký byla navržena. Tyto zásady nicmén? platí obecn? pro všechny materiály a p?i dodržení t?chto pravidel nelze ?ekat problémy. T.Podešva

Petr BeranVloženo: 24.09.2010 17:41
Otázka: Na rodinném dom? je pot?eba p?ed?lat st?echu uvažuji o kompletním zbourání až na úrove? osazení stropních trám? vybetonování v?nce a vybudování podkroví ve standardu pasivního domu uprost?ed podlahové plochy by pak byl jen otvor pro vstupní schodišt? uvažuji o materiálu ytong + multipor celková tlouš?ka 500mm vnit?ní p?í?ky z plných cihel (z vybouraného zdiva)okna z trojsklem pultová st?echa nucené v?trání s rekuperací tato kombinace mi vychází jako nejlepší pro stavbu svépomocí nicmén? jsem vd??ný za každý názor odborníka P.Beran
AstingVloženo: 24.09.2010 20:51
Reakce: Dobrý den, Pokud tomu správn? rozumím tak ten Ytong je pouze k vyzd?ní nadezdívky. Jestli tomu tak je, pravd?podobn? bude lepší použít pro toto zdivo vybourané cihly vnit?ních p?í?ek, které asi budou ze stejného materiálu jako obvodové st?ny. To vše pro zachování jednotného materiálu obvodových st?n. (p?edpoklad je samoz?ejm? dobrý stav t?chto cihel). Pokud už budete zdít z Ytongu, použijte pouze takovou minimální ší?ku, která staticky zajistí stabilitu konstrukce a zbytek nechte na tepelné izolaci. V?nec a krov prove?te dle návrhu statika. Co se tý?e obalových konstrukcí domu, bude ur?it? výhodné zateplit celý d?m, tzn. celé obvodové st?ny, podlahu na terénu, st?echu. Pokud chcete dosáhnout pasivního standardu doporu?uji ud?lat komplexní návrh, lépe celý projekt. Dále se nabízí využít dotací, kdy se m?žete se svým zám?rem, který po?ítá s dostate?nou izolací a použitím rekuperace, dostat na podporu až 2200 K?/m2 podlahové plochy. Základem všeho je dobrý projekt. Tomáš Podešva

Bohuslava HrubáVloženo: 25.08.2010 20:00
Otázka: Dobrý den, cht?la bych se zeptat na teplo a topení v pasivních domech. Stavíme pasivní d?m a nevíme je-li pot?eba do n?j zabudovat n?jaké topení nebo je ten d?m sám o sob? dostate?n? teplý. Teplou vodu budeme získávat ze solárních kolektor?, ale nevíme jak je to s teplým vzduchem. V dom? ( bungalov 11x13m) bude zabudovaná rekuperace. Nyní stojíme p?ed otázkou, je-li pot?eba ješt? n??ím dotáp?t vzduch v tomto dom? a je-li lepší tepelné ?erpadlo nebo krbová kamna - co je ekonomicky výhodn?jší pokud je to nutné mít. Mockrát Vám d?kuji za pomoc a odbornou radu, Hrubá B.
AstingVloženo: 26.08.2010 10:09
Reakce: Pasivní d?m má samoz?ejm? jiné nároky na zdroje tepla než klasický d?m. Ikdyž mají pasivní domy velmi nízké tepelné ztráty, v našich zem?pisných ší?kách se zpravidla musí instalovat alespo? minimální zdroj tepla, (solární a vnit?ní tepelné zisky pov?tšinou nedosta?ují ke krytí tepelné ztráty oblektu). Máte n?kolik možností zdroj? tepla. Tepelné ?erpadlo, solární panely (pro oh?ev TUV nebo pro oh?ev TUV + p?itáp?ní vzduchu, p?ípadn? jiné zdroje. Dále je zde otázka dotací na pasivní d?m, v otázce výb?ru zdroje zejména podmínka max. pot?eby primární energie z neobnovitelných zdroj?. Takže než se rozhodnete pro ur?itý zdroj tepla (p?ípadn? pro jejich kombinace) nechte si primární energii napo?ítat. Návrh zdroje by m?l být záležitostí diskuze budoucího obyvatele domu, projektanta a specialistu na technologie. Pokud už stavíte a nemáte tuto otázku do?ešenou evidentn? se n?kde stala chyba. Tomáš Podešva

MiroslavVloženo: 16.08.2010 15:27
Otázka: Dobry den Chcem stavat Bunagov 569 ako pasivny dom http://www.euroline.cz/cz/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Bungalov-569.html Z medmaxu 450 Viete mi dat cenovu ponuku domu na kluc, hrubej stavby a holodomu Dakujem
AstingVloženo: 24.08.2010 10:08
Reakce: Dobrý den, odpov?? v e-mailu.

ZuzanaVloženo: 12.08.2010 17:02
Otázka: Dobrý den, Chystáme se stav?t RD. Bungalov, obdelník 149m2.Líbí se mi systém MEDMAX. Manžel chce stav?t z Porothermu. Jak ho p?esv?d?it o kvalitách a výhodách Medmaxu? Stav?li bychom takto jen obvodové zdi. N?kde jsem ?etla, že se p?i vylévání betonem m?že narušit polystyrén a zhorší se tak izola?ní vlastnosti. Je to pravda? D?kuji za odpov??.
AstingVloženo: 24.08.2010 10:06
Reakce: Dobrý den, pokud se chcete p?esv?d?it (nebo p?esv?d?it Vašeho manžela) a výhodách stavebního systému MEDMAX (alt. MAXPLUS), m?žeme Vám nabídnout t?i cesty: vyzkoušet, jak se v takovém dom? bydlí (v pasivním penzionu BB Studenec) nebo mrknout jak se takový d?m staví (momentáln? stavíme v rámci republiky n?kolik staveb) a nebo nás navštívit u nás kancelá?i, kde bychom Vám materiál detailn? p?edstavili a odpov?d?li na konkrétní dotazy. Obecn? má systém MEDMAX výhodu rychlejší a jednodušší montáže než tradi?ní materiály. V jednom kroku zdíte a zárove? izolujete, což se ve výsledku projeví na rychlosti výstavby a celkové cen?. P?i dodržení správného technologického postupu p?i vylévání betonu nedojde k porušení systému. V rámci prodeje materiálu nabízíme zdarma i poradenství p?ímo na stavb?. Takže než zahájíte zdící práce, budete dostate?n? pou?eni, aby se systém p?i realizaci neporušil.

FojtíkováVloženo: 7.08.2010 15:11
Otázka: dobrý den.uvažujeme o stavb? nízkoenergetického domu na klí?.zajímalo by nás s jakou cenou je t?eba po?ítat na tenhle d?m.nízkopodlažní 4kk tak 100m2.odpov?? prosím zaslat na e-mail.D?kuji

František JanotaVloženo: 25.07.2010 17:38
Otázka: Uvažuji o stavb? jednopodlažního pasívního domu 3+1 (cca 100m2)krytého zemí s cenou do 1,5mil.K?.Je to reálné?
AstingVloženo: 27.07.2010 13:48
Reakce: Dobrý den, Jedná se o pom?rn? nízkou ?ástku ale ano za ur?itých okolností by to mohlo být reálné. Uvedu jeden p?íklad. Dvoupodlažní d?m s p?dorysem ve tvaru obdélníka 12x8,5m dokázal jeden za našich klient? postavil za cenu pod 2 mil. K?, i když mu n?kolik firem d?m nacenilo na cca 4 mil. K?. Musím ale podotknout, že investor d?m realizoval svépomocí a spoustu prací si byl schopen zajistit sám (vyjma odborných provád?ných specialisty). Vy plánujete d?m sice menších rozm?ru, než uvádím v p?íkladu, ale na druhou stranu zasypaný zeminou, což je finan?n? náro?n?jší ?ešení. Pokud tedy budete stavbu provád?t svépomocí a projekt domu bude vyprojektován správn?, úsporn? a jednoduše je možné takový d?m za 1,5 mil. postavit.

Jan HoladaVloženo: 21.07.2010 22:14
Otázka: Dobrý den, mohu tyto tvarovky použít na základové zdivo namísto betonového ztraceného bedn?ní? Díky za odpov?d.
AstingVloženo: 22.07.2010 08:51
Reakce: Dobrý den. Ano, tyto tvarovky se dají použít i pro základovou konstrukci. Ale je nutný statický výpo?et. Nevýhodou je, že polystyren je nasákavý a tím se ?áste?n? zhorší jeho tepeln? izola?ní vlastnost. O vhodnosti použití rozhoduje projektant.

Šárka FilipiecováVloženo: 11.06.2010 20:55
Otázka: Dobrý den,v sou?asné dob? velice uvažuji o stavb? pasivního domu s RD Rýma?ov.Vzhled tohoto domu mne však nezaujal, postrádám modern?jší ,,výraz" a také chyb?jící zádve?í kdy je nutné nosit si špínu až do domu, mne odrazuje.Hledám firmu, která by byla schopna d?m min. stejné vel.kategorie a samoz?ejm? pasivní s možností ?erpání dotace postavit za stejnou cenu jako konkuren?ní RD Rýma?ov. Jedná se o d?m Nova 101 pasiv,na web-adr.rdrymarov.cz a podrobné info je na uspornedomy.cz.Velice d?kuji za odpov??,sta?í privátní.Pozemek mám,vy?izuji p?ípojky.D?kuji.
AstingVloženo: 23.06.2010 09:24
Reakce: Dobrý den, Odpov?? v emailu. T. Podešva

KoskováVloženo: 10.05.2010 10:47
Otázka: Dobrý den, m?la bych dotaz. V ?em spo?ívají hlavní výhody pasivního domu jako masivní stavby oproti d?evostavb?. Rozhodujeme se nad stavbou rodinného domu v pasivním standardu a nevíme jaký stavební systém zvolit. P?edem d?kuji za odpov??.
AstingVloženo: 10.05.2010 17:24
Reakce: Dobrý den, každý stavební systém má své pro a proti. Výhody masivních konstrukcí jsou nap?. - možnost akumulace tepla, statika, životnost, možnost stavby svépomocí. výhody d?evostaveb - d?evo (p?írodní a obnovitelný materiál). T.Podešva

Jan VoralVloženo: 26.04.2010 10:45
Otázka: Dobrý den, m?žete mi prosím poradit, jak umístit rod. d?m z hlediska dobrého oslun?ní na svažitém jižním pozemku, jestliže po?et oken obytných místností na jih je stejný jako na západ? Le lépe potom zvolit rad?ji JV-JZ? V dom? budeme topit d?evem. D?kuji
AstingVloženo: 26.04.2010 11:28
Reakce: Dobrý den, lepší bude když nám pošlete na email studie domu a pozemku. Bez znalosti souvislostí bych se bál jednozna?n? odpov?d?t. (podesva@nepivoda.cz)

JAN ESTOCAKVloženo: 14.04.2010 21:21
Otázka: ZDRAVIM CHCEM SA SPITAT CI SA DA ZA MILION SK POSTAVIT DOM NA KLU? DAKUJEM ZA ODPOVED
AstingVloženo: 20.04.2010 09:21
Reakce: Dobrý den, pokud by se m?lo jednat o již neexistující m?nu Slovenské koruny, tak to Vás musím bohužel zklamat. Neuvádíte o jak rozm?rný d?m se Vám jedná. Bez této informace se dá t?žko odhadovat, ale za tyto peníze (pokud se bavíme o SK) by se nedal zrealizovat ani klasický d?m na klí?.

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Česky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - English ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Deutsch ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Rusko ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Français ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Espanol ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Italiano ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Slovensky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Polski | Vstup do administrace | Pasivní a nízkoenergetické domy

Informace o Cookies | Informace o ochraně osobních údajů